Reklamný prúžok
Dôležité

Pred umiestnením Vášho dieťatka do detských jaslí (DJ) dbajte na dodržiavanie uvedeného desatora.

 1. Je prevádzka, do ktorej sa chystáte umiestniť Vaše dieťatko schválená Regionálnym ústavom verejného zdravotníctva? ( ďalej len RÚVZ)

  • vystavené rozhodnutie o schválení prevádzky
  • schválený prevádzkový poriadok (doporučujeme poriadne prečítať, príp. požiadať o kópiu pre vašu potrebu)
   Uvedené dokumenty musia byť umiestnené na viditeľnom mieste v spoločných priestoroch.
 2. Počet detí v zariadení DJ nesmie prekročiť schválený počet RÚVZ a schválenú vekovú hranicu

  • všimnite si počet označených skriniek, počet papučiek...
  • deti vo veku 0-1rok nesmú byť v jednej triede s deťmi vo veku 1-3 roky z dôvodu úrazu.
 3. Zodpovedajú priestory prevádzky DJ reklame a skutočnosti (napr. fotky na webe...)

  • vstup do priestorov herne (a prislúchajúcich miestností) Vám má byť umožnený po skončení prevádzkovej doby zariadenia
  • je sociálne zariadenie v súlade so zákonom (umývadlo vo výške 45 cm, malý záchod....).
 4. Informovať sa o zabezpečení prípravy stravy – VÝROBA, DOVOZ, VYDÁVANIE

  • stravu deťom môže vyrábať len zariadenie schválené RÚVZ s certifikátom skupiny A.
  • jedálny lístok musí byť umiestnený na viditeľnom mieste v spoločných priestoroch zariadenia s označením výrobcu (dodávateľa) a možných alergénov
  • strava musí byť dovážaná vozidlom určeným len na dovoz stravy (umývateľná podložka, chladiace zariadenie) osobou vlastniacou osvedčenie o odbornej spôsobilosti (OoOS) vydaným RÚVZ alebo vyučenou v odbore
  • strava musí byť prevážaná v originálnych prepravných varniciach s antikorovou vložkou
  • stravu môže vydávať len osoba vlastniaca osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydaným RÚVZ alebo vyučená v odbore
  • vzorky stravy sa musia uchovávať 48 hodín pre prípad zistenia nákazy infekčného ochorenia.
 5. Koľko zamestnancov zabezpečuje starostlivosť o deti?

  • podľa zákona musí byť
   • 1 zamestnankyňa na 5 detí pri vekovej hranici 0-1 rok
   • 1 zamestnankyňa na 10 detí pri vekovej hranici 1-3 roky.
 6. Majú zamestnanci kurz prvej pomoci  a zdravotný preukaz?

  • doklady preukazujúce absolvovanie kurzu musia byť k nahliadnutiu na požiadanie.
 7. Má prevádzka zabezpečené dodržiavanie BOZP a požiarnej ochrany vlastným technikom BOZP (príp. dodávateľským spôsobom)?

  • preukaz technika (príp. zmluva) musí byť k nahliadnutiu na požiadanie
  • požiarno-evakuačný plán musí byť na viditeľnom mieste s označením únikových trás
  • v zariadení DJ sa musia nachádzať hasiace prístroje.
 8. V sume za starostlivosť o Vaše dieťatko by malo byť:

  • zabezpečenie prania a chemického čistenia posteľnej a ostatnej bielizne (posteľné prádlo sa musí vymieňať každé dva týždne) a prať a žehliť ho má certifikovaná firma
  • nákup čistiacich, hyg.prostriedkov (okrem plienok a vlhčených utierok), podbradníkov, dodržiavanie pitného režimu
  • pracovné pomôcky na výtvarnú výchovu a ostatné aktivity počas dňa ( papier, farby, štetce, plastelína...)
  • oslavy narodenín a menín na náklady zariadenia DJ ( darček pre dieťa)
  • oslavy MDD a Mikuláša na náklady zariadenia ( balíček sladkostí...)
  • zabezpečenie základnej kozmetiky pre deti ako je nivea na tvár, rybacia masť....(inú kozmetiku si zabezpečuje rodič).
 9. Pobyt detí v zariadení a nadštandardné služby:

  • pobyt detí vonku (norma hovorí, že 2 hod. doobeda a 2 hod. poobede)
  • pieskovisko ( ak majú, je udržiavané?)
  • dostatok hračiek na pobyt vonku ( motorky, hojdačky, šmykľavky...)
  • možnosť zapožičania autosedačiek
  • pravidelná výmena hračiek v interiéri zodpovedajúcich veku dieťaťa ( v zariadení nesmú byť plyšové hračky z dôvodu alergie...)
  • čo robia deti celý deň – pozrieť si výstavku prác detí ( je tam vôbec?)
  • v prípade alergie alebo diéty z dôvodu choroby ( celiakia....) je dieťatko dokrmované stravou prinesenou rodičmi
  • prevádzkuje sa zariadenie celý rok? Kedy je zatvorené?
  • možnosť flexibility pracovnej doby zamestnancov podľa požiadavky rodiča
  • spolupráca zariadenia s detskými lekármi ( pediater, imuno-alergológ, logopéd, psychológ...)
  • CD s fotkami a videami 1 x ročne ( v prípade kratšej dochádzky pri ukončení dochádzky).
 10. Informujte sa, či Vaše dieťatko bude na náklady zariadenie DJ samostatne poistené  voči úrazu, dennému odškodnému pri pobyte v nemocnici a času nevyhnutného liečenia úrazu

  • uvedené nie je povinnosťou zariadenia.

Pri splnení týchto bodov máte istotu, že Vaše dieťatko bude tráviť svoj čas v zariadení, ktoré robí všetko pre jeho bezpečnosť a zdravý vývoj s dôrazom na kvalitu a pripravenosť na bezproblémový prechod do materskej škôlky.