Reklamný prúžok
GDPR

INFORMÁCIE SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE.

Jasličky MACKOVO, s.r.o. , Vavrinca Ottmayera 515/1, Žilina 010 04 IČO: 46 0163 84, v mene, ktorej koná Jana Trnovcová, Viliam Trnovec a Simona Trnovcová (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Dodržiavame pravidlá a preto je ochrana vašich osobných údajov (ďalej len „OÚ“) pre nás dôležitá. OÚ spracúvame v zmysle týchto podmienok.

Osobnú údaje spracúvame v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2 ÚČEL SPRACÚVANIA OÚ

Ak, ste nám poskytli OÚ, budú použité na nasledovné účely:

2.1 Agenda jasličiek – k uzavretiu a plneniu Dohody o opatrovaní dieťaťa v jasličkách, spracovanie platby, spracovanie prihlášky, vedenie dochádzky dieťaťa a iné činnosti spojené s celodennou opatrovateľskou starostlivosťou dieťaťa v jasliach. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákonných zástupcov a to v rozsahu meno, priezvisko, adresa, zamestnávateľ, e-mail, telefónne číslo a osobné údaje dieťaťa meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, rodné číslo, zdravotnú poisťovňu, v nevyhnutných prípadoch údaj o zdraví napr. nejaký druh alergie. Tieto osobné údaje vyššie uvedené prevádzkovateľ spracúva na uvedené v bode 2.1 sú spracúvané prevádzkovateľom za účelom nevyhnutného plnenia zo zmluvy a podľa osobitných predpisov.

2.2 Marketing – na marketingové účely, ak ste poskytli súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (zákonného zástupcu a dieťaťa) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu prevádzkovateľovi t. j. podpísaním súhlasu dotknutej osoby, že súhlasíte so zverejnením fotiek dieťaťa za účelom propagácie jasličiek.

V prípade, ak si zákonný zástupca neželá, aby bola fotografia jeho dieťaťa zverejnená, stačí nás informovať na emaily: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje detí na základe súhlasu zákonného zástupcu dieťaťa.

Fotografia bude zverejnená na sociálnej sieti – Facebookovej oficiálnej stránke https://www.facebook.com/www.mackovo.sk/

3 DOBA SPRACÚVANIA

Zákonný zástupca súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 10 rokov pri splnení účelu plnenia zo zmluvy.

Zákonný zástupca so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 2 rokov pri splnení účelu marketingových aktivít.

4 TRETIE STRANY

Osobné údaje nesprístupňuje prevádzkovateľ tretím stranám okrem ÚPSVAR za účelom vybavenia príspevku a iným štátnym inštitúciám.

5 PRENOS DO TRETEJ KRAJINY

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos OÚ do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

6 PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (zákonného zástupcu a dieťaťa)

Dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.

 • Právo na opravu.

  Dotknutá osoba má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

 • Právo na výmaz.

  Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

  • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,

  • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel, súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,

  • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania,

  • OÚ sa spracúvajú nezákonne,

  • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

  • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

  Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 • Právo na prenosnosť údajov.

  Dotknutá osoba má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

  • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,

  • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 • Právo namietať

  Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Dotknutá osoba svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 • Odvolanie súhlasu

  Dotknutá osoba má právo má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba tejto skutočnosti informovaný. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

 • Právo na prístup k informáciám.

  Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, Dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

  • účele spracúvania OÚ,

  • kategórii spracúvaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ.

  • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

  • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,

  • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa kupujúceho, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie OÚ,

  • práve podať návrh na začatie konania,

  • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od kupujúceho,

  • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ kupujúcemu informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre kupujúceho.

  Prevádzkovateľ, je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás budeme informovať.

  Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ dotknutá osoba spôsobom akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

 • Právo podať návrh na začatie konania dotknutej osoby.

  Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracúvaní osobných údajov porušené, dôkazy.

  Vzor návrhu bude zverejnený na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02 Bratislava. Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť.

7 COOKIES

7.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).

7.2 Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

7.3 Druhy cookies

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na stránke www.mackovo.sk môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. Na našich webových stránkach používame niekoľko typov cookies.

 • Základné súbory cookies

  Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku našich webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nemôžeme poskytovať služby, ktoré tvoria základ našich stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebudeme môcť zaručiť bezchybný chod stránok.

 • Prevádzkové súbory cookies

  Pomocou prevádzkových cookies zhromažďujeme štatistické informácie o tom, ako používate naše webové stránky. Tieto technické informácie nám napr. povedia, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies nám slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nemôžeme vám zaručiť bezchybný chod našich stránok.

7.4 Nechcem využívať cookies, ako to zmeniť ?

Cookies, ktoré sa na www.mackovo.sk používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v pomoci každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Cookies môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

Domain

Cookie name

Cookie value

.mackovo.sk

__utmc

140791726

.mackovo.sk

__utma

140791726.1873758369.1502104112.1526889646.1527231639.8

.mackovo.sk

__utmz

140791726.1502104112.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none)

.mackovo.sk

__utmt

1

.mackovo.sk

__utmb

140791726.2.10.1527231639

www.mackovo.sk

5aa65e51b7b9f9d59f8d8e4e6e0914f6

7ea32e83a1cc6a1cfb820050e79125b7

www.mackovo.sk

6966beb6ea28af8970d82c419090b248

c0d86ac1700102abc42b520288c4826f

8 MÁTE OTÁZKY ?

V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Jasličky MACKOVO, s.r.o., Vavrinca Ottmayera 515/1, Žilina

IČO: 46 0163 84

Kontaktné údaje: e - mail/tel. číslo.: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. , 0940 833 369

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: JUDr. Katarína Kročková, Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

8 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.5.2018 . Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.